Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o predlogu strategije niskougljeničnog razvoja republike srbije sa akcionim planom

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o predlogu strategije niskougljeničnog razvoja republike srbije sa akcionim planom

Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, na sednici od 26. decembra 2019. godine, usvojio je Zaključak sa Programom javne rasprave na Predlog strategije niskougljeničnog razvoja Republike Srbije sa Akcionim planom (u daljem tekstu: Predlog strategije niskougljeničnog razvoja).

Javna  rasprava  sprovodi se u periodu od 27. decembra 2019. godine do 24.  januara 2020.  godine.

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva predstavnike državnih organa i organizacija,  javnih službi, privrednih subjekata, poslovnih udruženja, stručne javnosti, udruženja, međunarodnih organizacija, kao i druge  zainteresovane  učesnike, da se upoznaju sa tekstom Predloga strategije niskougljeničnog razvoja.

Predlog strategije niskougljeničnog razvoja sa Obrazloženjem je dostupan za uvid i preuzimanje na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine, www.ekologija.gov.rs, na Portalu e-Uprave i na internet stranici projekta www.klimatskastrategija.eu

Primedbe, predlozi i sugestije za unapređenje teksta Predloga strategije niskougljeničnog razvoja dostavljaju se  na  Obrascu za komentare koji se može preuzeti ovde, putem elektronske pošte na adresu: sekretarijat@ekologija.gov.rs, sa naznakom „Javna rasprava - Predlog strategije niskougljeničnog razvoja Republike Srbije sa Akcionim planom“,  do 24.  januara 2020.  godine.

Prezentacija Predloga strategije niskougljeničnog razvoja biće održana 13. januara  2020. godine u Beogradu, u prostorijama EU INFO CENTAR, Kralja Milana 7, sa početkom u 12,00 časova, istovremeno sa prezentacijom Nacrta izveštaja o strateškoj proceni uticaja Strategije niskougljeničnog razvoja na životnu sredinu.

Program javne rasprave o Predlogu strategije niskougljeničnog razvoja možete preuzeti ovde.

Po okončanju postupka javne rasprave, Ministarstvo zaštite životne sredine analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniće Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu strategije niskougljeničnog razvoja, koji će objaviti na svojoj internet stranici.