Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu izveštaja o strateškoj proceni uticaja predloga strategije niskougljeničnog razvoja na životnu sredinu

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu izveštaja o strateškoj proceni uticaja predloga strategije niskougljeničnog razvoja na životnu sredinu

U okviru projekta tehničke podrške „Strategija klimatskih promena sa Akcionim planom“, Ministarstvo zaštite životne sredine je u skladu sa odredbama čl. 5, 6, i 9. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/2004 i 88/2010) objavilo odluku o izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu Strategije niskougljeničnog razvoja sa Akcionim planom (Službeni glasnik broj 62/2018 od 10.4.2018. godine) i izradilo Nacrt izveštaja o strateškoj proceni uticaja Strategije niskougljeničnog razvoja na životnu sredinu (u daljem tekstu: Nacrt izveštaja o strateškoj proceni uticaja).

U postupku pripreme strateške procene uticaja Predloga strategije niskougljeničnog razvoja Republike Srbije sa Akcionim planom na životnu sredinu, Ministarstvo zaštite životne sredine sprovodi javnu raspravu o Nacrtu izveštaja o strateškoj proceni uticaja.

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva predstavnike državnih organa i organizacija, javnih službi, privrednih subjekata, poslovnih udruženja, stručne javnosti, udruženja, međunarodnih organizacija, kao i druge zainteresovane učesnike. da se upoznaju sa tekstom Nacrta izveštaja o strateškoj proceni uticaja.

Javna rasprava o Nacrtu izveštaja o strateškoj proceni uticaja sprovodi se u periodu od 27. decembra 2019. godine  do 27.  januara 2020.  godine.

Nacrt izveštaja o strateškoj proceni uticaja je dostupan za uvid i preuzimanje na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine, www.ekologija.gov.rs, na Portalu e-Uprave i na internet stranici projekta www.klimatskastrategija.eu

 Primedbe, predlozi i sugestije za unapređenje teksta Nacrta izveštaja o strateškoj proceni uticaja dostavljaju se na Obrascu za komentare koji možete preuzeti ovde, putem elektronske pošte na adresu: sekretarijat@ekologija.gov.rs, sa naznakom „Javna rasprava - Nacrt izveštaja o strateškoj proceni uticaja Predloga strategije niskougljeničnog razvoja Republike Srbije sa Akcionim planom na životnu sredinu“, do 27.  januara 2020.  godine

Prezentacija Nacrta izveštaja o strateškoj proceni uticaja biće održana 13. januara  2020. godine u Beogradu, u prostorijama EU INFO CENTAR, Kralja Milana 7, sa početkom u 12,00 časova, istovremeno sa prezentacijom Predloga strategije niskougljeničnog razvoja Republike Srbije sa Akcionim planom.

Po okončanju postupka javne rasprave, Ministarstvo zaštite životne sredine analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniće Izveštaj o učešću zainteresovanih organa i organizacija i javnosti o strateškoj proceni uticaja Strategije niskougljeničnog razvoja Republike, koji će objaviti na svojoj internet stranici.