Javne konsultacije o Predlogu 4. nacionalnog Izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije

Javne konsultacije o Predlogu 4. nacionalnog Izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije

Ministarstvo zaštite životne sredine je u saradnji sa Arhus centrom Novi Sad i uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji održalo javne konsultacije o Predlogu 4. nacionalnog izveštaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija), u skladu sa obavezama koje Republika Srbija ima kao članica Konvencije.

Ministarstvo zaštite životne sredine je pozvalo sve zainteresovane strane da daju predloge, primedbe i komentare na Predlog izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije najkasnije do 20.10.2020. godine, te je u tom cilju Arhus centar Novi Sad pozvao civilne organizacije, predstavnike resornih institucija i medije da učestvuju na javnim konsultacijama i da iznesu komentare na Predlog Izveštaja. Sadržinu Izveštaja je ispred Ministarstva zaštite životne sredine predstavila Tina Janjatović, nacionalni fokal point za Arhusku konvenciju. Analitički osvrt na Izveštaj iznela je prof. dr. Violeta Orlović Lovren. Na raspravi su učesnici izneli predloge, primedbe i potrebe za dopunom Izveštaja koje će pismenim putem u datom roku biti dostavljene Ministarstvu zaštite žitvotne sredine.

Javne konsultacije su održane je preko Zoom platforme, moderator događaja bila je članica Arhus centra Novi Sad, Rosa Stiković.

Javne konsultacije o Predlogu 4. nacionalnog Izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije su prve od planiranih ukupno 5 javnih konsultacija koje će Ministarstvo u saradnji sa Arhus centrima održati u narednom periodu.