Dalji razvoj upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima u Republici Srbiji

Dalji razvoj upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima u Republici Srbiji

20151215_114011„Sprovođenje Tvining projekta ima za cilj da pomogne Ministarstvu da ispuni zahteve transpozicije pravnih tekovina Evropske unije u domenu životne sredine i zdravlja ljudi kroz institucionalnu izgradnju i dalje unapređenje kapaciteta, a u cilju daljeg unapređenja upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima u Srbiji”, rekla je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović na Konferenciji povodom početka projekta: „Dalji razvoj upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima u Republici Srbiji“.

Božović je naglasila da je u kontekstu globalnih inicijativa, bezbedno upravljanje hemikalijama tokom njihovog celokupnog životnog ciklusa, jedan od ciljeva Svetskog samita o održivom razvoju i da Srbija zajedno sa drugim zemljama sveta teži ostvarenju ovog cilja, kako bi se obezbedila zdrava životna sredina.

Državni sekretar Božović je zaključila da je Ministarstvo direktan korisnik projekta, međutim, da će sam projekat imati dalekosežnije uticaje i da će rezultati projekta osigurati efikasnu javnu uslugu privrednicima koji stavljaju hemikalije i biocidne proizvode u promet, poboljšati poslovno okruženje i kapacitet domaćih kompanija da obezbede konkurentnost na jedinstvenom evropskom tržištu. Šire posmatrano, projekat će doprineti postizanju višeg nivoa zaštite zdravlja i životne sredine i time boljem kvalitetu života, kao i uspešnom završetku pregovora o pridruživanju, tako da krajnji korisnici podrške koju nam EU pruža kroz ovaj projekat jesu svi građani Srbije.

Projekat se realizuje kao tvining projekat Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji sa slovenačkim Ministarstvom zdravlja/Ured za hemikalije i Agencijom za životnu sredinu Austrije. Projektne aktivnosti sprovode se u periodu od septembra 2015. do septembra 2017. godine, uz ukupan budžet od 1.000.000 evra, od čega se 950 .000 evra finansira iz fondova Evropske unije, dok Srbija kofinansira projekat do iznosa od 50 000 evra.

Na konferenciji su govorili Nj.E. gospodin Johanes Ajgner, ambasador Republike Austrije u Srbiji, Ričard Maša, šef III sektora operacija, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, Mateja Norčić Štamcar, otpravnica poslova ambasade Republike Slovenije u Srbiji.