Poribljavanje reke Drine

Poribljavanje reke Drine

 Državni sekretar Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja dr Srđan Belij prisutvovao je poribljavanju reke Drine u  Perućcu,  u blizini graničnog prelaza Skelani – Bajina Bašta, sa 7000 komada jedinki.

Poribljavanju je prisustvovao i Vladimir Grbić, predsednik fonda Olimpijskog komiteta Srbije, predstavnici lokalne samouprave, korisnici ribarskih područja i lokalna udruženja sportskih ribolovaca.

Nakon remontnog pražnjenja hidroakumulacije ,,Perućac” tokom 2010. godine došlo je uginuća ribljeg fonda reke Drine kada je nekoliko primeraka mladice spašeno a zatim iskorišćeno za kontrolisani  veštački mrest u ribnjaku ,,Vrelo” u Perućcu.

Tokom 2000. i 2001. godine izvršena su poslednja poribljavanja mladicom u Srbiji.

Mladica (Hucho hucho) pripada familiji pastrmki i predstavlja najveću salmonidnu brstu na svetu,  dužina  joj je preko 2 m i teška je i do  do 50 kg.

Izuzetna sportsko ribolovna atraktivnost mladice, kao i veliki ribolovni pritisak ali i specifičnosti životnog ciklusa i različiti oblici devastacije prirodnih staništa, ako što su zagađenje, regulacija vodenih tokova,  izgradnja  brana  i uništavanje prirodnih plodišta doveli su do fragmentacije populacija i naglog pada brojnosti ove vrste u ribolovnim vodama Republike Srbije. Iz tih razloga ova riblja vrsta se našla u značajnom broj međunarodnih i nacionalnih dokumenata i konvencija. Pravilnikom o proglašenju zaštićenih i strogo zaštićenih divljih vrsta vrsta biljaka, životinja i gljiva, mladica proglašena je za zaštićenu vrstu. Mladica se, takođe, nalazi na Aneksu II i IV Direktive o staništima EU, što podrazumeva uspostavljanje mera zaštite odnosno  zaštićenog područja na ribolovnim vodama u kojima obitava ova vrsta.

U Srbiji,  areal rasprostranjenja mladice vezan je za slivno područje Drine.  Najvažnije reke u kojima je registrovano prisustvo mladice su Lim, Uvac i Vapa, kao i Trešnjica mala desna pritoka Drine za koju se pouzdano zna da predstavlja jedno od najznačajnijih plodišta ove vrste i na neke reke u slivu Zapadne Morave: Ibar, Đetinja, Moravica. Drina sa svojim pritokama predstavlja rečnu mrežu koju naseljavaju najbrojnije populacije mladice u Evropi.