Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks u Novom Sadu, operatera NIS a.d. Novi Sad

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks u Novom Sadu, operatera NIS a.d. Novi Sad

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018 i 95/2018-dr. zakon) Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom Ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks u Novom Sadu, operatera NIS a.d. Novi Sad.

Uvid u dostavljeni Izveštaj o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 329, kao i u prostorijama Gradske uprave za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, Rumenačka 110a, Novi Sad, Sala za sastanke (u prizemlju), svakog radnog dana, od 11-13 časova, u trajanju od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Mišljenje i primedbe na razmatrani ažurirani Izveštaj o bezbednosti mogu se dostaviti Ministarstvu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Dana 08.12.2021. godine, u skladu sa instrukcijama Vlade Republike Srbije i Kriznog štaba za suzbijanje epidemije koronavirusa, biće održana prezentacija i javna rasprava u  prostorijama Gradske uprave za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, Rumenačka 110a, u Sali za sastanke (u prizemlju),  sa početkom u 12 časova.