Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks Terminal Novi Sad, u Novom Sadu, operatera Transnafta a.d. Pančevo

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks Terminal Novi Sad, u Novom Sadu, operatera Transnafta a.d. Pančevo

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18 i 95/2018-dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:

 

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom Ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks Terminal Novi Sad, u Novom Sadu, operatera Transnafta a.d. Pančevo.
Uvid u dostavljeni Izveštaj o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 329, kao i u prostorijama Gradske uprave za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, Rumenačka 110a, Novi Sad, Sala za sastanke (u prizemlju), svakog radnog dana, od 11-13 časova, u trajanju od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Mišljenje i primedbe na razmatrani ažurirani Izveštaj o bezbednosti mogu se dostaviti Ministarstvu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Dana 04.11.2021. godine, u skladu sa instrukcijama Vlade Republike Srbije i Kriznog štaba za suzbijanje epidemije koronavirusa, biće održana prezentacija i javna rasprava u prostorijama Gradske uprave za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, Rumenačka 110a, u Sali za sastanke (u prizemlju),  sa početkom u 12 časova.