Obaveštenje o javnom uvidu u dokument Izveštaj o bezbednosti za kompleks MSK a.d. Kikinda

Obaveštenje o javnom uvidu u dokument Izveštaj o bezbednosti za kompleks MSK a.d. Kikinda

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18 i 95/2018-dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:

 

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom Ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks Metanolsko-sirćetni kompleks, u Kikindi, operatera MSK a.d. Kikinda.


Uvid u dostavljeni Izveštaj o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 329, kao i u prostorijama Gradske uprave Grada Kikinde, ul. Trg srpskih dobrovoljaca br.12, Kikinda, kancelarija br. 87, svakog radnog dana od 11-13 časova u trajanju od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.


Mišljenje i primedbe na razmatrani ažurirani Izveštaj o bezbednosti mogu se dostaviti ministarstvu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.


Dana 11.02.2021. godine, u skladu sa instrukcijama Vlade Republike Srbije i Kriznog štaba za suzbijanje epidemije koronavirusa, biće održana prezentacija i javna rasprava u prostorijama Gradske uprave Grada Kikinde, u sali br. 51, sa početkom u 12 časova.