„HBIS Group Serbia Iron & Steel“ - Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks Ogranak Smederevo (železara) u Smederevu

„HBIS Group Serbia Iron & Steel“ - Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks Ogranak Smederevo (železara) u Smederevu

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/2018-dr.zakon i 95/18-dr.zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks Ogranak Smederevo (železara) u Smederevu, operatera „HBIS Group Serbia Iron & Steel“ d.o.o. Beograd. 

Uvid u dostavljeni ažurirani Izveštaj o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 329, kao i u prostorijama Gradske uprave Grada Smedereva, ul. Omladinska 1, Smederevo, kancelarija broj 35, II sprat svakog radnog dana od 11 do 13 časova u trajanju od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Mišljenje i primedbe na razmatrani ažurirani Izveštaj o bezbednosti mogu se dostaviti ministarstvu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Dana 20. aprila 2022. godine sa početkom u 11 časova, u skladu sa instrukcijama Vlade Republike Srbije i Kriznog štaba za suzbijanje epidemije koronavirusa, biće održana prezentacija i javna rasprava u Skupštinskoj sali Gradske uprave Grada Smedereva.