Obaveštenje o dostavljenom zahtevu za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za kompleks Skladište ND Požega, operatera NIS ad Novi Sad

Obaveštenje o dostavljenom zahtevu za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za kompleks Skladište ND Požega, operatera NIS ad Novi Sad

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/18-dr. zakon i 95/18-dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom Ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za kompleks Skladište ND Požega, operatera NIS ad Novi Sad.  

Uvid u dostavljeni Izveštaj o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 329, kao i u prostorijama Opštinske uprave Požega, Trg Slobode br.9, kancelarija 46, svakog radnog dana od 11-14 časova u trajanju od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Mišljenje i primedbe na razmatrani Izveštaj o bezbednosti mogu se dostaviti ministarstvu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Dana 15.08.2023. godine sa početkom u 12 časova, biće održana prezentacija i javna rasprava u prostorijama Opštinske uprave Požega,  Trg Slobode br.9, Požega.