Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje izmene i dopune dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju na teritoriji Republike Srbije, podnet od JKP „Gradska čistoća“ Beograd.

Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje izmene i dopune dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju na teritoriji Republike Srbije, podnet od JKP „Gradska čistoća“ Beograd.

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu  člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr.zakon) objavljuje

O B A V E Š T E Nj E 

o prijemu zahteva za izdavanje izmene i dopune dozvole za tretman neopasnog otpada u mobilnom postrojenju na teritoriji Republike Srbije, podnet od JKP „Gradska čistoća“ Beograd.

Aktivnosti koje JKP „Gradska čistoća“ Beograd namerava da preduzima je tretman neopasnog kabastog otpada, u cilju ponovnog iskorišćenja otpada.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa, na adresu ana.tomasmladjen@eko.gov.rs

Uvid u podneti Zahtev može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 544 od 09h -11h, uz prethodnu najavu najmanje 24 časa ranije.