Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje izmene dozvole za skladištenje opasnog otpada otpada, na lokaciji operatera, podnet od privrednog društva „Nedeljković“ d.o.o. Provo

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje izmene dozvole za skladištenje opasnog otpada otpada, na lokaciji operatera, podnet od privrednog društva „Nedeljković“ d.o.o. Provo

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu  člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 - dr.zakon i 35/23) objavljuje

 

O B A V E Š T E Nj E

 

o prijemu zahteva za izdavanje  izmene dozvole za skladištenje opasnog otpada na lokaciji  operatera na k.p. br. 411/1 KO Vladimirci.

Privredno društvo „Nedeljković“ d.o.o. Provo namerava da zameni vrstu otpada čije skladištenje vrši na lokaciji u Vladimircima.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa, na adresu otpad@eko.gov.rs

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 544 od 09h -11h uz prethodnu najavu