Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman opasnog otpada, na lokaciji operatera, podnet od KBC Zvezdara.

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman opasnog otpada, na lokaciji operatera, podnet od KBC Zvezdara.

Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu  člana 63. stav 3. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 - dr.zakon) objavljuje

 

OBAVEŠTENjE

 

o prijemu zahteva za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i tretman opasnog otpada, na lokaciji  operatera u ulici Dimitrija Tucovića broj 161 i na lokaciji u ulici Preševska broj 33.

Aktivnosti koje KBC Zvezdara namerava da preduzima su skladištenje i tretman opasnog otpada, na lokaciji u Beogradu.

 Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa, na adresu mirjana.todorovic@ekologija.gov.rs

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 544 od 09h -11h