JP „Putevi Srbije“ Beograd - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - fazne izgradnje I faze Severne obilaznice grada Kragujevca (saobraćajnica IB reda), na kat. parcelama u KO Cvetojevac, KO Jovanovac,

JP „Putevi Srbije“ Beograd - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - fazne izgradnje I faze Severne obilaznice grada Kragujevca (saobraćajnica IB reda), na kat. parcelama u KO Cvetojevac, KO Jovanovac,

Na osnovu čl. 14. stav 1. i čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta JP „Putevi Srbije“ Beograd podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - fazne izgradnje I faze Severne obilaznice grada Kragujevca (saobraćajnica IB reda), na kat. parcelama u KO Cvetojevac, KO Jovanovac, KO Kragujevac IV i KO Novi Milanovac, na teritoriji grada Kragujevca, zaveden pod brojem 353-02-02808/2022-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.