JP ''PUTEVI SRBIJE'' - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje stalne deponije viška zemljanog materijala iz iskopa za potrebe izvođenja radova na trasi budućeg državnog puta Beograd–Južni Jadran

JP ''PUTEVI SRBIJE'' - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje stalne deponije viška zemljanog materijala iz iskopa za potrebe izvođenja radova na trasi budućeg državnog puta Beograd–Južni Jadran

Na osnovu čl.14. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09) Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, JP ''PUTEVI SRBIJE'', iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 282, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje stalne deponije viška zemljanog materijala iz iskopa za potrebe izvođenja radova na trasi budućeg državnog puta A2 (Autoput E-763), Beograd –Južni Jadran, deonica Preljina – Požega, km 117+477.02 do km 147+675.00, Deponija br. 4, na teritoriji KO Markovica, na području SO Lučani, dana 23.09.2021. godine, zaveden pod brojem 353-02-2650/2021-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.