„ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA“ d.o.o. ŠABAC - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Skladište neorganskih kiselina i ostalih tečnih otpadnih materijala na katastarskoj parceli broj 6915/39 KO Šab

„ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA“ d.o.o. ŠABAC - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Skladište neorganskih kiselina i ostalih tečnih otpadnih materijala na katastarskoj parceli broj 6915/39 KO Šab

       Na osnovu čl. 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

 

                                                                                            O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

 

Nosilac projekta „ELIXIR ZORKA - MINERALNA ĐUBRIVA“ d.o.o.  ŠABAC, podneo je zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Skladište neorganskih kiselina i ostalih tečnih otpadnih materijala na katastarskoj parceli broj 6915/39 KO Šabac.

 

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva, svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 i na vebsajtu, i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.