"ELIXIR PRAHOVO" d.o.o. - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta platoa za skladištenje otpadnih železničkih pragova

"ELIXIR PRAHOVO" d.o.o. - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta platoa za skladištenje otpadnih železničkih pragova

Na osnovu čl. 14. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Nosilac projekta „ELIXIR PRAHOVO“ d.o.o. Prahovo, podneo je zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta platoa za skladištenje otpadnih železničkih pragova na delu kat.parcele br. 1491/1, 1758/4 i 2300/1 KO Prahovo.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva, svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 i na veb sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.