''ZAJAČA ING'' d.o.o. - Loznica-Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera kao kalcijum-karbonatne sirovine na površinskom kopu ''Čot'

''ZAJAČA ING'' d.o.o. - Loznica-Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera kao kalcijum-karbonatne sirovine na površinskom kopu ''Čot'

Na osnovu čl.14. stav 1. i čl. 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće


O B AV E Š T E Nj E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće ''ZAJAČA ING'' d.o.o. - Loznica, Pašićeva 17, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije mermera kao kalcijum-karbonatne sirovine na površinskom kopu ''Čot'', na k.p.br. 100, 1011 i 2599, KO Donja Trešnjica, na teritoriji SO Mali Zvornik, dana 03.02.2022. godine, zaveden pod brojem 353-02-274/2022-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja