''MERMER TIM'' d.o.o. Aranđelovac - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na živ. sredinu projekta eksploatacije dolomita i mermera kao TGK i karbonatne sirovine u ležištu ''Vinogradi'', KO Lipovac-Topola i KO Banja-Aranđelovac

''MERMER TIM'' d.o.o. Aranđelovac - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na živ. sredinu projekta eksploatacije dolomita i mermera kao TGK i karbonatne sirovine u ležištu ''Vinogradi'', KO Lipovac-Topola i KO Banja-Aranđelovac

Na osnovu čl.14. stav 1. i čl. 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće ''MERMER TIM'' d.o.o. - Aranđelovac, Vrbička reka bb, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije dolomita i mermera kao TGK i karbonatne sirovine u ležištu ''Vinogradi'', na k.p.br. 1, KO Lipovac, opština Topola i k.p.br. 3407/1, KO Banja, opština Aranđelovac, dana 24.06.2021. godine, zaveden pod brojem 353-02-1899/2021-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.