''Infrastruktura železnice Srbije'' a.d. Beograd - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje nove železničke pruge (Jovanovac) – Rasputnica Cvetojevac – Sobovica na području grada Kragujevca

''Infrastruktura železnice Srbije'' a.d. Beograd - Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje nove železničke pruge (Jovanovac) – Rasputnica Cvetojevac – Sobovica na području grada Kragujevca

Na osnovu čl.14. stav 1. i čl. 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće ''Infrastruktura železnice Srbije'' a.d. - Beograd, Nemanjina 6, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje nove železničke pruge (Jovanovac) – Rasputnica Cvetojevac – Sobovica i kolosečnih kapaciteta za ispitivanje šinskih vozila i radioničkog kompleksa, na području grada Kragujevca, dana 23.04.2021. godine, zaveden pod brojem 353-02-1293/2021-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva, i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.