"Bonis EKO Stalac" d.o.o., Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat fazne izgradnje MHE “Stalać”, na reci Južna Morava, na katastarskim parcelama u okviru KO Grad Stalać, opština Ćićevac

"Bonis EKO Stalac" d.o.o., Beograd - Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat fazne izgradnje MHE “Stalać”, na reci Južna Morava, na katastarskim parcelama u okviru KO Grad Stalać, opština Ćićevac

Na osnovu čl. 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135,04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Nosilac projekta „Bonis EKO Stalac“ d.o.o. Beograd, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat fazne izgradnje MHE “Stalać”, na reci Južna Morava, na katastarskim parcelama u okviru KO Grad Stalać, opština Ćićevac.

Zainteresovanajavnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11 do 14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 i na vebsajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.