''Auto Makiš'' d.o.o, iz Beograda - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje saobraćajnog priključka pratećih sadržaja za korisnike autoputa na postojeće parkiralište državnog puta Ia reda br.2

''Auto Makiš'' d.o.o, iz Beograda - Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje saobraćajnog priključka pratećih sadržaja za korisnike autoputa na postojeće parkiralište državnog puta Ia reda br.2

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće ''Auto Makiš'' d.o.o, iz Beograda, Bore Stankovića 16, podnelo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje saobraćajnog priključka pratećih sadržaja za korisnike autoputa na postojeće parkiralište državnog puta Ia reda br.2 (autoput E-763), na stacionaži km 46+650, na k.p.br. 819/2, 820/2, 826/2, 1206/1, 840/3, 820/1 i 815, KO Ruklada, na teritoriji SO Ub, dana 31.08.2023. godine, zaveden pod brojem 353-02-2946/2023-03.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.