„Beogradski metro i voz“-Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekta Beogradski metro,Linija1,Faza1,na trasi utvrđenoj u Lokacijskim uslovima Ministarstva građevinarstva,saobraćaj i infrastrukture

„Beogradski metro i voz“-Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekta Beogradski metro,Linija1,Faza1,na trasi utvrđenoj u Lokacijskim uslovima Ministarstva građevinarstva,saobraćaj i infrastrukture

Na osnovu čl. 20. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), čl. 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta JKP za izgradnju i obavljanje prevoza putnika metroom  i razvoj gradske železnice u Beogradu „Beogradski metro i voz“ Beograd, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekta Beogradski metro, Linija 1, Faza 1, na trasi utvrđenoj u Lokacijskim uslovima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, br. 350-02-00075/2022-07 od 12.05.2022. godine.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Beograda, ul. Karađorđeva 71,  kao i na veb sajtu Ministarstva.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 05.05.2023. godine sa početkom u 11 časova, u skladu sa instrukcijama  Vlade i kriznog štaba formiranog za suzbijanje širenja korona virusa u Republici Srbiji, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama Poslovne zgrade Vlade Republike Srbije (SIV 3 – zelena sala na sedmom spratu), ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.