„Beo Čista Energija“ d.o.o. Beograd - Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta nove deponije sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča u Beogradu, gradska opština Grocka, grad Beograd

„Beo Čista Energija“ d.o.o. Beograd - Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta nove deponije sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča u Beogradu, gradska opština Grocka, grad Beograd

Na osnovu čl. 20. i  29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), čl. 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), ,  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta „Beo Čista Energija“ d.o.o. Beograd, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta nove deponije sa pratećim sadržajima na lokaciji Vinča u Beogradu, gradska opština Grocka, grad Beograd na katastarskim parcelama utvrđenim u Lokacijskim uslovima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, broj: 350-02-00104/2019-04 od 12.04.2019. godine, broj 353-02-2110/2023-03.

Uvid u ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama opštinske uprave Grocka, kao i na veb sajtu Ministarstva

Primedbe i mišljenja na Studije o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 10.10.2023. godine sa početkom u 11 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama Poslovne zgrade Vlade Republike Srbije (SIV 3 – zelena sala na sedmom spratu), ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.