"CHEMPRO" d.o.o. - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Postrojenje za tretman opasnog ambalažnog otpada na KP br.2104 KO Leskovac, Grad Leskovac

"CHEMPRO" d.o.o. - Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Postrojenje za tretman opasnog ambalažnog otpada na KP br.2104 KO Leskovac, Grad Leskovac

Na osnovu člana 20. stav 1. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09), u skladu sa članom 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 69/05), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta „CHEMPRO“ D.O.O.,  Milutina Milankovića 112/7, 11 070 Novi Beograd, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Postrojenje za tretman opasnog ambalažnog otpada na KP br.2104 KO Leskovac, Grad Leskovac.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u lokalnom listu, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama Gradske uprave Leskovac, ul.  Pana Đukića 9-11, Leskovac.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 29.07.2021. godine u 12 30, u prostorijama Gradske uprave Leskovac, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije, a u skladu sa instrukcijama Vlade i kriznog štaba formiranog zbog COVID-a 19.