''GRADINA KAMENOLOM'' d.o.o, iz Beograda - zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK na površinskom kopu ''Gradina'' na teritoriji KO Kosjerić selo, na području SO Kosjerić

''GRADINA KAMENOLOM'' d.o.o, iz Beograda - zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK na površinskom kopu ''Gradina'' na teritoriji KO Kosjerić selo, na području SO Kosjerić

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  109. Zakona o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS» 18/16),  Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće ''GRADINA KAMENOLOM'' d.o.o, iz Beograda, Miška Jovanovića 9, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK na površinskom kopu ''Gradina'', na k.p.br. 2722, 2721, 2717, 2720, 2716, 2718/2, 2719/1, 2719/2, 2718/1, 2730/4, 2730/2, 2729/1 i 4274 (deo), na teritoriji KO Kosjerić selo, na području SO Kosjerić, o čemu je javnost već obaveštena preko  dnevnog lista ''Večernje NOVOSTI'', dana 30.12.2022.godine i službenog sajta Ministarstva.

Javni uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu je omogućen u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao u prostorijama opštinske uprave Kosjerić, ul. Olge Grbić 10, od 01.01.2023. godine, i dalje, do dana održavanja javne prezentacije i javne rasprave.

Javni uvid u dopunjenu verziju Studije o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti i preko službenog sajta Ministarstva.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 13.03.2023. godine sa početkom u 08 00 časova, u sali Opštinske uprave Kosjerić, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije.