„METALFER“ d.o.o. Sremska Mitrovica - Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije dijabaza kao tehničko građevinskog kamena na površinskim kopovima „Mrčići“ i „Tavani – Markovići“

„METALFER“ d.o.o. Sremska Mitrovica - Zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije dijabaza kao tehničko građevinskog kamena na površinskim kopovima „Mrčići“ i „Tavani – Markovići“

        Na osnovu čl. 20. i čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), i čl. 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida,    prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta „METALFER“ d.o.o. Sremska Mitrovica, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na ažuriranu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije dijabaza kao tehničko građevinskog kamena na površinskim kopovima „Mrčići“ i „Tavani – Markovići“, u okviru predloženog eksploatacionog polja „Mrčići“, opština Kosjerić. Koordinate prelomnih tačaka granice eksploatacionog polja date su u narednoj tabeli:

       

Koordinate prelomnih tačaka eksploatacionog polja „Mrčići“

Tačka

Y

X

T1

7.412.700

4.884.500

T2

7.412.700

4.884.815

T3

7.412.260

4.884.815

T4

7.412.260

4.885.150

T5

7.412.460

4.885.134

T6

7.412.515

4.885.440

T7

7.412.700

4.885.500

T8

7.412.900

4.885.500

T9

7.413.100

4.885.600

T10

7.413.520

4.885.600

T11

7.413.668

4.885.170

T12

7.413.640

4.884.900

T13

7.413.490

4.884.705

T14

7.413.430

4.884.735

T15

7.413.340

4.884.650

T16

7.413.210

4.884.505

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Opštinske  uprave Kosjerić, ul. Olge Grbić 10, kao i na veb sajtu Ministarstva.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 25.05.2022. godine sa početkom u 12 časova, u skladu sa instrukcijama Vlade i kriznog štaba formiranog za suzbijanje širenja korona virusa u Republici Srbiji, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama  Opštinske uprave Kosjerić, ul. Olge Grbić 10.