Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje autoputa Rača-Bijeljina-Brčko, deonica Rača-Bijeljina, na teritoriji grada Bijeljine

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje autoputa Rača-Bijeljina-Brčko, deonica Rača-Bijeljina, na teritoriji grada Bijeljine

Na osnovu obaveza preuzetih na osnovu odredbi ESPOO Konvencije - procene uticaja projekata na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske je Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije dostavilo obaveštenje (notifikaciju)  u vezi sa nacrtom Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje autoputa Rača-Bijeljina-Brčko, deonica Rača-Bijeljina, na teritoriji grada Bijeljine, ukupne dužine oko 20 km, Republika Srpska, nosioca projekta JP „Autoputevi Republike Srpske“ Banja Luka. S tim u vezi, Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da  se kompletna dokumentacija u vezi sa Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje autoputa Rača-Bijeljina-Brčko, deonica Rača-Bijeljina, na teritoriji grada Bijeljine, ukupne dužine oko 20 km, Republika Srpska, koju je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske dostavilo Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije nalazi na službenom sajtu ministarstva

Uvid u dokumentaciju (notifikaciju) u vezi sa prethodnom procenom uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje autoputa Rača-Bijeljina-Brčko, deonica Rača-Bijeljina, na teritoriji grada Bijeljine, ukupne dužine oko 20 km, Republika Srpska može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 428 svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na gore navedenom  službenom sajtu ministarstva.