Dokumentacija u vezi sa Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hidroelektrane „Mrsovo“, na reci Lim

Dokumentacija u vezi sa Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hidroelektrane „Mrsovo“, na reci Lim

Na osnovu obaveza preuzetim na osnovu odredbi ESPOO Konvencije - procene uticaja projekata na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske je Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije dostavilo obaveštenje (notifikaciju)  u vezi sa nacrtom Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hidroelektrane „Mrsovo“, na reci Lim, maksimalne instalirane snage 36,80 MW, na teritoriji opštine Rudo, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, nosioca projekta „Comsar Energy Hidro“ d.o.o. Banja Luka. S tim u vezi, Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da  se kompletna dokumentacija u vezi sa Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hidroelektrane „Mrsovo“, na reci Lim, maksimalne instalirane snage 36,80 MW, na teritoriji opštine Rudo, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, koju je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske dostavilo Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije nalazi na službenom sajtu ministarstva.

Uvid u dokumentaciju (notifikaciju) u vezi sa prethodnom procenom uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje hidroelektrane „Mrsovo“, na reci Lim, maksimalne instalirane snage 36,80 MW može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 428 svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na gore navedenom  službenom sajtu ministarstva.