Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje autoputa Ruma – Šabac

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje autoputa Ruma – Šabac

Na osnovu čl. 25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće


O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E


Obaveštava se javnost i zainterosovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje autoputa Ruma – Šabac, od autoputa E-70 (Petlja Ruma) do mosta na savi od km 44+585,00 do km 66+145,16, u KO Ruma, KO Hrtkovci, KO Platičevo i KO Klenak, na teritoriji opštine Ruma i katastarskoj parceli broj 1571 i dr. u KO Jarak, na teritoriji opštine Sremska Mitrovica, zaveden pod brojem: 353-02-1413/2021-03 od 07.05.2021. godine.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 424  i na službenom sajtu Ministarstva.

Protiv ovog Rešenja nije dopuštena žalba. Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu, Beograd, u roku od 30 dana od dana prijema ovog Rešenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.