JAVNO PREDUZEĆE „PUTEVI SRBIJE“ - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja brze saobraćajnice državnog puta IB reda br. 26 deonica Šabac-Loznica, na administrativnoj teritoriji grada Šapca

JAVNO PREDUZEĆE „PUTEVI SRBIJE“ - Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja brze saobraćajnice državnog puta IB reda br. 26 deonica Šabac-Loznica, na administrativnoj teritoriji grada Šapca

Na osnovu člana 25. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ 135/04, 36/09) Ministarstvo zaštite životne sredine  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja brze saobraćajnice državnog puta IB reda br. 26 deonica Šabac-Loznica, na administrativnoj teritoriji grada Šapca, nosioca projekta JAVNO PREDUZEĆE „PUTEVI SRBIJE“ Bulevar kralja Aleksandra 282, 11000 Beograd zaveden pod brojem: 353-02-02921/2022-03.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426 svakog radnog dana od 11-14 časova i na službenom sajtu Ministarstva.

Protiv ovog Rešenja nije dopuštena žalba. Zainteresovana javnost može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Beograd, Nemanjina 9, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u sredstvima informisanja.