GU Grada Beograda - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Fazne izgradnje Regionalnog vodovoda Makiš – Mladenovac

GU Grada Beograda - Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Fazne izgradnje Regionalnog vodovoda Makiš – Mladenovac

Na osnovu čl. 25., i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Nosilac projekta GU Grada Beograda, Sekretarijat za komunalne i stambene poslove, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju podnela je Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Fazne izgradnje Regionalnog vodovoda Makiš – Mladenovac, VI i VII etapa, sa pratećim objektima na k.p. u KO Mladenovac (selo), Vlaška, Rajkovac, sve u GO Mladenovac, KO Begaljica, Dražanj, sve u GO Grocka, KO Mala Ivanča, Mali Požarevac, Popović, Sopot, Đurinci, Nemenikuće sve u GO Sopot.

U skladu sa članom 24. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine dalo je saglasnost na predmetnu studiju.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

U skladu sa članom 24. stav 2.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09), nosilac projekta je dužan da pri radu predmetnog projekta, u svemu ispoštuje mere zaštite životne sredine utvrđene u predmetnoj studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Na odluku o saglasnosti na predmetnu studiju nije dozvoljena žalba. Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.