„Infrastruktura železnice Srbije“, Beograd - Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – rekonstrukcija železničke pruge Beograd (Centar) – Resnik – Požega – Vrbnica – državna granica sa Crnom Gorom

„Infrastruktura železnice Srbije“, Beograd - Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – rekonstrukcija železničke pruge Beograd (Centar) – Resnik – Požega – Vrbnica – državna granica sa Crnom Gorom

Na osnovu čl. 14. stav 4. a u vezi sa čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – rekonstrukcija železničke pruge Beograd (Centar) – Resnik – Požega – Vrbnica – državna granica sa Crnom Gorom, zavedeno pod brojem 353-02-02966/2022-03, nosioca projekta „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. Nemanjina br. 6 Beograd.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na predmetno Rešenje putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.