OBUSTAVLjA SE postupak pokrenut na zahtev nosioca projekta preduzeća ''Kemis'' d.o.o. Valjevo

OBUSTAVLjA SE postupak pokrenut na zahtev nosioca projekta preduzeća ''Kemis'' d.o.o. Valjevo

OBUSTAVLjA SE postupak pokrenut na zahtev nosioca projekta preduzeća ''Kemis'' d.o.o. Valjevo, za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja i tretmana opasnog otpada – čišćenje suvim ledom, na k.p. broj 328/4 KO Mišar, na teritoriji Grada Šapca, jer nema uslova za vođenje postupka.

Rešenje možete preuzeti ovde.