Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - rekonstrukcija postojeće poletno-sletne staze (12-30) na aerodromu „Nikola   Tesla“

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - rekonstrukcija postojeće poletno-sletne staze (12-30) na aerodromu „Nikola   Tesla“

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - rekonstrukcija postojeće poletno-sletne staze (12-30) na aerodromu „Nikola   Tesla“ na delu k.p. br. 5265 KO Surčin, na teritoriji opštine Surčin, područje grada Beograda zavedeno pod brojem 353-02-02513/2022-03, nosioca projekta „Belgrade airport“ d.o.o. 11180 Beograd 59 Surčin.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu Vladi na predmetno Rešenje putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.