Predlog programa zaštite prirode Republike Srbije za period od 2021. do 2023. godine

Predlog programa zaštite prirode Republike Srbije za period od 2021. do 2023. godine

Pravni osnov za donošenje Programa zaštite prirode Republike Srbije za period od 2021. do 2023. godine sadržan je u članu 38. stav 1. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj. 30/2018) i člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon). Predlog programa zaštite prirode pripremljen je u skladu sa novim Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije a na osnovu revizije Predloga strategije zaštite prirode Republike Srbije za period od 2019. do 2025. godine.
 

U periodu pre donošenja Zakona o planskom sistemu Republike Srbije izrađen je Predlog strategije zaštite prirode Republike Srbije za period od 2019. do 2025. godine u skladu sa članom 112. Zakona o zaštiti prirode (,,Službeni glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010-ispravka, 14/2016 i 95/2018-dr. zakon)  na osnovu Izveštaja o stanju prirode  u okviru projekta „Planiranje očuvanja biološke raznovrsnosti na nacionalnom nivou kao podrška implementaciji Strateškog plana UN Konvencije o biološkoj raznovrsnosti za period od 2011. do 2020. godine u Republici Srbiji“, koji je finansiran od strane Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) u saradnji sa UNDP kao implementacionom agencijom.

Radna grupa za izradu Predloga programa zaštite prirode Republike Srbije osnovana je Rešenjem Broj: 119-01-81/19-01 od 28. 05. 2019. godine sa zadatkom da revidira Predlog strategije zaštite prirode Republike Srbije za period od 2019. do 2025. godine u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije, Strateškim planom UN Konvencije o biološkoj raznovrsnosti za period od 2011-2020. godine, Aiči ciljevima zaštite biodiverziteta i odlukama donesenim na redovnim zasedanjima Konferencija članica ove konvencije i drugim potvrđenim međunarodnim ugovorima za zaštitu prirode, očuvanje biološke raznovrsnosti i klimatske promene uključujući dostavljanje relevantnih infromacija iz nadležnosti institucija i organizacija iz kojih su imenovani članovi radne grupe Program zaštite prirode je jedan od osnovnih strateških dokumenata zaštite prirode kojim se utvrđuju dugoročni planski okvir i politika integralne zaštite prirode, uključujući očuvanje biodiverziteta, predela i geonasleđa kao i održivo korišćenje komponenata biodiverziteta na nacionalnom nivou i predstavlja osnov za izradu i sprovođenje programa i planova nižeg reda u ovoj oblasti. 

Sprovođenjem ovog Programa obezbeđuje se primena ciljeva i mera Strategije Evropske unije o biodiverzitetu do 2030 sa planiranim nastavkom primene nakon usklađivanja ove Strategije kao i Programa sa Globalnim strateškim planom za biodiverzitet koji se nalazi u postupku razmatranja i usvajanja u okviru UN Konvencije o biološkoj raznovrsnosti.

Na osnovu stanja biološke i geološke raznovrsnosti i raznovrsnosti predela, ovim Programom su definisani opšti i posebni ciljevi i mere za unapređenje sistema zaštite prirode i očuvanje biodiveriteta koji su jasno određeni, merljivi, prihvatljivi, realni i vremenski određeni u Akcionom planu za sprovođenje Programa zaštite prirode koji čini njen sastavni deo.

U cilju praćenja napredka u ostvarivanju ovog Programa, Akcionim planom su definisani i pokazatelji za kvalitetnu evaluaciju koja će omogućiti da napredak u sprovođenju opšteg i posebnih programsih ciljeva, mera i aktivnosti, u saradnji sa relevantnim sektorima, bude na odgovarajući način predstavljen i sproveden.

Predlog programa zaštite prirode Republike Srbije za period od 2021. do 2023. godine možete preuzeti ovde.