Odluka o utvrđivanju konačne rang liste projekata za finansiranje iz sredstava Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije po javnom konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta

Odluka o utvrđivanju konačne rang liste projekata za finansiranje iz sredstava Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije po javnom konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta

Ministarstvo zaštite životne sredine - Komisija za pripremu javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite
zemljišta kao prirodnog resursa u 2021. godini i za ocenjivanje projekata prijavljenih na javni konkurs, obrazovana rešenjem državnog sekretara, broj: 401-00-676/1/21-04 od 07. maja 2021. godine, na osnovu sprovedenog Javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2021. godini (u daljem tekstu: Javni konkurs), a na osnovu člana 12. Uredbe o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovima i načinu raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, načinu praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i drugim pitanjima od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18), objavljuje 

KONAČNU RANG LISTU PROJEKATA ZA FINANSIRANjE IZ SREDSTAVA MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE PO JAVNOM KONKURSU ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA OČUVANjA I ZAŠTITE ZEMLjIŠTA KAO PRIRODNOG RESURSA U 2021. GODINI

Konačnu rang listu možete preuzeti ovde.