''Razvoj politike u oblasti klimatskih promena u kontekstu međunarodnih i EU procesa''

''Razvoj politike u oblasti klimatskih promena u kontekstu međunarodnih i EU procesa''

naslovna klimatskeDržavni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine mr Stana Božović obratila se danas na radionici pod nazivom „Razvoj politike u oblasti klimatskih promena u kontekstu međunarodnih i EU procesa“. Ovu radionicu posvećenu klimatskim promenama zajednički su organizovali Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Program UN za razvoj u okviru projekta “Drugi nacionalni izveštaj Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime”.

„Promene klime predstavljaju jedan od ključnih problema svremenog doba, koji sve više utiče na kreiranje nacionalnih, regionalnih i međunarodnih agendi, ali i ciljeve i načine razvoja. Suočavanje sa i rešavanje ovog problema predstavlja jedan od najvećih međunarodnih izazova. Ipak, verujemo u konsenzus međunarodne zajednice sledeće godine u Parizu, a država Srbija će, u skladu sa svojim mogućnostima, doprineti postizanju ovog kosenzusa. Zato Ministarstvo, u saradnji sa relevatnim institucijama Vlade, radi na identifikaciji mogućnosti za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte do 2030. godine i iste će dostaviti Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime, do kraja marta 2015. godine“, rekla je državni sekretar Božović.

foto 1 kilimatskeDržavni sekretar je istakla da ova aktivnost predstavlja za Srbiju jedan od ključnih izazova, jer nacionalno utvrđena smanjenja emisija moraju biti ostvariva, kako bi Vlada Srbije i u ovoj oblast pokazala ozbiljnost i odgovornost i istovremeno razumevanje problema.

„Pravovremeno i adekvatno ispunjenje obaveza prema međunarodnoj zajednici jedan je od naših primarnih ciljeva, što potvrđuje i današnji seminar na kome želimo da upoznamo najširu javnost o statusu pripreme Druge nacionalne komunikacije i Prvog dvogodišnjeg izveštaja, čija izrada je i obaveza prema UN Konvenciji. Verujemo da će ova dokumenta, koja će biti završena tokom 2015, obezbediti jasnu sliku o trenutnim emisijama gasova sa efektom staklene bašte i viziji razvoja Srbije u srednjoročnom i dugoročnom periodu“, nagasila je Božović i podsetila da je Vlada Republike Srbije prepoznala važnost ove teme i osnovala osnovala Nacionalni savet za klimatske promene u novembru mesecu.

foto 2 klimatskeRadionica je okupila predstavnike nadležnih institucija, lokalne samouprave, poslovnog sektora i organizacija civilnog društva, radi razmatranja politike klimatskih promena u kontekstu ispunjavanja međunarodno preuzetih obaveza, kao i obaveza koje proističu iz procesa pristupanja Evropskoj uniji. Radionica je pružila mogućnost svim zainteresovanim stranama da se bolje upoznaju sa elementima Drugog nacionalnog i Prvog ažuriranog izveštaja Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime, kao i suštinskim elementima planiranja budućeg razvoja u kontekstu smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte i prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove. Takođe, razmatrene se i politike klimatskih promena u kontekstu ispunjavanja međunarodno preuzetih obaveza, konferencija u Limi i Parizu. Mogućnosti programiranja i finansiranja aktivnosti u oblasti klimatskih promena, posebno u kontekstu mera suzbijanja i prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove biće predstavljanje.

Na radionici su predstavljene i aktivnosti Ministarstva u oblasti klimatskih promena, u načelu, kao i aktivnosti na konkretnim projektima Ministarstva i to: “Uspostavljanje sistema za monitoring, izveštavanje i verifikaciju (MRV) za uspešnu implementaciju Sistema trgovine emisijama Evropske unije (EU ETS)”, finansiran iz predpristupnog fonda EU (IPA) i to programiranja za 2012 i regionalnog projekta „Low Carbon in South-East Europe, LOCSEE)“.