OBAVEŠTENjE O POSTUPKU REVIZIJE ZAŠTITE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „KARAĐORĐEVO”

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU REVIZIJE ZAŠTITE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „KARAĐORĐEVO”

KARAĐORĐEVO

Na osnovu člana 42. stav 9. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr.zakon i 71/21) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku revizije zaštite prirodnog područja I (prve) kategorije, kao Specijalni rezervat prirode „Karađorđevo”.

Zaštićeno područje SRP „Karađorđevo” nalazi se u AP Vojvodini, u jugozapadnoj Bačkoj, uz levu obalu srednjeg toka reke Dunav kroz Srbiju, na teritoriji opština Bačka Palanka i Bač.

Na području SRP „Karađorđevo” je očuvani ritski kompleks koga čini mozaik vodenih, močvarnih, livadskih i šumskih staništa, kao i očuvana vlažna staništa karakteristična za plavna područja velikih ravničarskih reka. Odlikuje se prisustvom većeg broja retkih i ugroženih biljnih vrsta i njihovih zajednica od nacionalnog i međunarodnog značaja, kao i osetljivih staništa koja predstavljaju međunarodni prioritet u zaštiti.

Ponovna valorizacija SRP „Karađorđevo” izvršena je u cilju unapređenja zaštite prostora i temeljnih prirodnih vrednosti. Revizijom granica i režima zaštite, prirodno dobro je prošireno na plavno područje Šarengradske ade, Hagle i ekološkog koridora – vodotok Mostonga koji povezuje kanal Lovrenac sa Vranjakom i Guvništem, kao i na ergelu „Karađorđevo”, čijim se uvođenjem u granice zaštićenog područja obezbeđuje očuvanje genetskih resursa autohtonih starih rasa konja koje imaju jedinstveno genetičko nasleđe.

Površina SRP „Karađorđevo” je nakon revizije povećana sa 2.955,32 ha na 4.309,98 ha, odnosno za 1.354,66 ha, što iznosi 31,43%. Prema strukturi površina katastarskih opština (KO Mladenovo, KO Bač i KO Bačko Novo Selo) po vlasništvu, površine u zaštićenom području su u državnoj (91.79%), javnoj (7.41%) i privatnoj (0,80%) svojini. Na zaštićenom području utvrđeni su režimi zaštite I (prvog), II (drugog) i III (trećeg) stepena.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15) Specijalni rezervat prirode „Karađorđevo” svrstava se u I kategoriju – međunarodnog, nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10), područje SRP „Karađorđevo” pripada delu ekološki značajnog područja pod rednim br. 13 – „Karađorđevo”, odnosno identifikovano je Emerald područje (RS0000038) i međunarodno i nacionalno značajno područje za ptice (IBA). Rezervat je uvršten i u listu zaštićenih područja zavisnih od vode i značajnih za basen Dunava (ICPDR), kao i u Mrežu zaštićenih područja na Dunavu (Danube Network Protected Areas).

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode dostavio je 24. avgusta 2022. godine Studiju zaštite Specijalnog rezervata prirode „Karađorđevo” Ministarstvu zaštite životne sredine, kao nadležnom organu.

Danom postavljanja obaveštenja i izvoda iz Studije zaštite na internet stranici Ministarstva ispunjeni su uslovi za pokretanje postupka zaštite ovog prirodnog područja, shodno članu 42. stav 9. Zakona o zaštiti prirode.