OBAVEŠTENjE O POSTUPKU REVIZIJE ZAŠTITE PARKA PRIRODE „PALIĆ”

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU REVIZIJE ZAŠTITE PARKA PRIRODE „PALIĆ”

Palic

Na osnovu člana 42. stav 9. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr.zakon i 71/21) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku revizije zaštite prirodnog područja III (treće) kategorije, kao Park prirode „Palić”.

Zaštićeno područje PP „Palić” nalazi se u AP Vojvodini, u Severnobačkom upravnom okrugu, na teritoriji Grada Subotice, i pruža se od jugoistočnog dela Subotice do južnog dela naselja Palić.

Po zahtevu Grada Subotice, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je tokom 2020. godine pristupio reviziji zaštite PP „Palić”. Predmet revizije su granice i režimi zaštite prirodnog dobra. Granice zaštićenog područja su proširene na javnu površinu novoformiranog zelenog pojasa uz obalu Palićkog jezera, a parcele u urbanizovanom delu turističke zone, predviđene za izgradnju objekata, izuzete su iz zaštite. Revizijom je prostor pod zaštitom povećan za 12,35 ha i obuhvata jezero i njegov obalni pojas, uključujući i uređene zelene površine centralnog dela banjskog prostora, kao i pojedinačna stara stabla u zaštitnoj zoni Parka prirode. Jezero i ostaci prirodnih staništa uz obalu omogućuju opstanak brojnim zaštićenim i strogo zaštićenim vrstama vodozemaca, gmizavaca i sisara, a takođe imaju važnu ulogu za odmaranje, ishranu i zimovanje vodenih ptica. Parkovi i ostale zelene površine područja takođe se ističu biološkom raznovrsnošću.

PP „Palić” prostire se na ukupno 725,71 ha. Prema strukturi površina katastarskih opština (KO Novi grad, KO Donji grad i KO Palić) po vlasništvu, površine u zaštićenom području su u javnoj (93,29%), državnoj (3,41%) i privatnoj (3,29%) svojini. Na zaštićenom području uspostavljaju se režimi zaštite I (prvog), II (drugog) i III (trećeg) stepena. Zbog snažnih antropogenih uticaja iz neposrednog okruženja, oko zaštićenog područja je određena zaštitna zona površine 986,65 ha.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15), PP „Palić” svrstava se u III kategoriju – zaštićeno područje lokalnog značaja.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10), PP „Palić” izdvojen je kao područje Emerald ekološke mreže (RS0000029) i međunarodno značajno područje za biljke (IPA), odnosno pripada međunarodno i nacionalno značajnom području za ptice (RS002IBA) u okviru ekološki značajnog područja Republike Srbije pod rednim br. 1 – „Subotička jezera i pustare”.

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode dostavio je 23. decembra 2021. godine Studiju zaštite Parka prirode „Palić” Gradskoj upravi Subotica, kao nadležnom organu.

Danom postavljanja obaveštenja i izvoda iz Studije zaštite na internet stranici Ministarstva ispunjeni su uslovi za pokretanje postupka zaštite ovog prirodnog područja, shodno članu 42. stav 9. Zakona o zaštiti prirode.