OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE ZAŠTIĆENOG STANIŠTA „VELIKI RIMSKI ŠANAC”

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE ZAŠTIĆENOG STANIŠTA „VELIKI RIMSKI ŠANAC”

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Zaštićeno stanište „Veliki rimski šanac”.

ZS „Veliki rimski šanac” nalazi se u južnoj Bačkoj u Vojvodini. Obuhvata nasip i kanal dužine 24 km koji se pruža pravcem jugozapad-severoistok, od Pejićevih salaša na jugu do Bačkog Gradišta na severu. Zaštićeno područje presecaju dva vodotoka: Jegrička i Mala bara.

Veliki rimski šanac predstavlja zemljanu tvorevinu, fortifikaciju izgrađenu u 3. veku kao deo rimskog odbrambenog sistema. Prirodno područje koje se predlaže za zaštitu je jedan od najvrednijih i najbogatijih očuvanih lokaliteta panonske lesne stepske flore i vegetacije u Srbiji i celoj Panonskoj niziji. Procenjuje se da je stepa na ovom lokalitetu stara oko 1800 godina.

Zaštićeno područje se prostire na ukupno 98,30 ha i obuhvata teritorije sledećih jedinica lokalne samouprave: Grad Novi Sad (KO Čenej, KO Kać), opština Temerin (KO Bački Jarak, KO Temerin), opština Žabalj (KO Gospođinci, KO Čurug) i opština Bečej (KO Bačko Gradište). Prema strukturi površina katastarskih opština po vlasništvu, površine u zaštićenom području su u državnoj (97,04%) i javnoj (2,96%) svojini. Na prostoru ZS „Veliki rimski šanac” uspostavljaju se režimi zaštite II i III stepena, a oko njegovih granica zaštitna zona površine 2565,92 ha.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15) ZS „Veliki rimski šanac” svrstava se u II kategoriju – zaštićeno područje pokrajinskog, odnosno velikog značaja.

Usled prisustva staništa zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta i za zaštitu prioritetnih tipova staništa, Rimski šanac je prema Uredbi o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10) indentifikovan kao međunarodno značajno područje za biljke (IPA/Important Plant Area), u okviru ekološki značajnog područja Republike Srbije pod rednim br. 10 – „Jegrička”.

Pokrajinski zavod za zaštity pirode dostavio je 10. oktobra 2019. godine Studiju zaštite Zaštićenog staništa „Veliki rimski šanac” Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, kao nadležnom organu.

Danom postavljanja obaveštenja na internet stranici Ministarstva ispunjeni su uslovi za pokretanje postupka zaštite ovog prirodnog područja, shodno članu 42. stav 7. Zakona o zaštiti prirode.