OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE ZAŠTIĆENOG STANIŠTA „STANIŠTE POLjSKOG KUKUREKA”

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE ZAŠTIĆENOG STANIŠTA „STANIŠTE POLjSKOG KUKUREKA”

ZS

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka,  14/16, i 95/18-dr. zakon i 71/21) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja III (treće) kategorije, kao Zaštićeno stanište „Stanište poljskog kukureka”.

ZS „Stanište poljskog kukureka” nalazi se u Nišavskom upravnom okrugu u seoskom naselju Malošište, opština Doljevac, na ruderalnim površinama uz železničku prugu Niš-Skoplje.

Prirodno dobro koje se stavlja pod zaštitu je stanište poljskog kukureka (Hypecoum pseudograndiflorum), retke vrste u flori Srbije, koja prema Pravilniku o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10, 47/11, 32/16, i 98/16) ima status strogo zaštićene divlje vrste. Proglašava se zaštićenim staništem radi očuvanja jedinog potvrđenog od ranije poznatih nalazišta ove krajnje ugrožene biljne vrste u našoj zemlji, kojoj usled narušavanja staništa preti potpuni nestanak u bliskoj budućnosti.

ZS „Stanište poljskog kukureka” zauzima  površinu od ukupno 2,1742 ha. Prema strukturi površina katastarske opštine Malošište po vlasništvu, površine u obuhvatu zaštićenog područja su u javnoj (96,81%) i privatnoj (3,19%) svojini. Na Zaštićenom staništu uspostavlja se režim zaštite III (trećeg) stepena.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15) ZS „Stanište poljskog kukureka” svrstava se u III kategoriju – zaštićeno područje lokalnog značaja.

Zavod za zaštitu prirode dostavio je 28. februara 2022. godine Studiju zaštite Zaštićenog staništa „Stanište poljskog kukureka” Opštinskoj upravi opštine Doljevac, kao nadležnom organu.

Danom postavljanja obaveštenja i izvoda iz Studije zaštite na internet stranici Ministarstva ispunjeni su uslovi za pokretanje postupka zaštite ovog prirodnog područja, shodno članu 42. stav 9. Zakona o zaštiti prirode.