OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE "FUTOŠKI PARK”

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE "FUTOŠKI PARK”

Futoski park

Na osnovu člana 42. stav 9. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka,  14/16, i 95/18-dr. zakon i 71/21) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja III (treće) kategorije, kao Spomenik prirode „Futoški park”.

Prirodno dobro koje se stavlja pod zaštitu nalazi se na prostoru između ulica Futoške, Nikole Tesle, Hajduk Veljkove i Hotela „Park” u Novom Sadu, gradu koji teritorijalno pripada Južnobačkom okrugu, Autonomna Pokrajina Vojvodina, Republika Srbija.

Futoški park je primer parka specijalne namene koji je projektovan oko arteškog kupatila kao engleski park početkom XIX veka.  Predlog zaštite zasniva se na izvršenoj reviziji prirodnih i stvorenih vrednosti Futoškog parka koji je prvi put zaštićen kao Spomenik prirode 2006. godine. Popisom dendroflore evidentirana je 101 vrsta, varijetet i forma. Pored botaničkih vrednosti, park je stanište životinjskim vrstama od kojih su neke strogo zaštićene i zaštićene u Republici Srbiji. Takođe, ima i vaspitno-obrazovnu, naučno-istraživačku, razvojnu, sanitarnu, estetsku i ekološku funkciju.

SP „Futoški park” zauzima površinu od 9 ha 27 a 4 m2 (KO Novi Sad I, Grad Novi Sad). Prema strukturi površina katastarskih opština po vlasništvu, površine u obuhvatu zaštićenog područja nalaze se u javnoj (98%) i državnoj (2%) svojini. Na području SP „Futoški park” uspostavlja se režim zaštite III (trećeg) stepena. U cilju ublažavanja negativnih uticaja sredine na prirodno dobro, oko spomenika prirode je određena zaštitna zona površine od 10 ha 72 a 99 m2 (KO Novi Sad I).

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15) SP „Futoški park” svrstava se u III kategoriju – zaštićeno područje lokalnog značaja.

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode dostavio je 26. novembra 2021. godine Studiju zaštite Spomenika prirode „Futoški park” Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, kao nadležnom organu.

Danom postavljanja obaveštenja i izvoda iz Studije zaštite na internet stranici Ministarstva ispunjeni su uslovi za pokretanje postupka zaštite ovog prirodnog područja, shodno članu 42. stav 9. Zakona o zaštiti prirode.