OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „DONjA MOSTONGA”

OBAVEŠTENjE O POSTUPKU POKRETANjA ZAŠTITE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA „DONjA MOSTONGA”

Mostonga

Na osnovu člana 42. stav 9. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10-ispravka, 14/16, 95/18-dr.zakon i 71/21) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Park prirode „Donja Mostonga”.

PP „Donja Mostonga” nalazi se u Vojvodini na teritoriji Zapadnobačkog okruga (između naselja Bač, Deronje i Karavukovo), u slivnom području nekadašnjeg donjeg toka reke Mostonge, danas deonice kanala „Bački Petrovac-Karavukovo” u sastavu osnovne kanalske mreže hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav.

Donja Mostonga je tipičan primer panonskog predela sa prisutnim stanišnim tipovima i vrstama karakterističnim za evroazijsku stepsku zonu, koji u ovom delu Evrope dostižu svoje krajnje granice ili su jedinstveni za područje Panonske nizije. Kao jedinstven prostor šumo-stepe na zaslanjenom zemljištu, stavlja se pod zaštitu u cilju očuvanja i unapređenja stanja prirodnih, predeonih i kulturnih vrednosti – zaštite staništa strogo zaštićenih vrsta šumskih, šumo-stepskih, slatinskih i vlažnih staništa; unapređenja stanja osetljivih i za zaštity prioritetnih stanišnih tipova, kao i populacija ugroženih vrsta; očuvanja kulturnog nasleđa i tradicionalnih delatnosti koje su u funkciji očuvanja i upravljanja staništima, kao i integracije ovih vrednosti u razvoj lokalnih naselja.

PP „Donja Mostonga” ima površinu od ukupno 3.190,19 ha. Prema strukturi površina katastarskih opština (KO Bač, KO Deronje i KO Karavukovo) po vlasništvu, površine u zaštićenom području su u državnoj (64,06%), privatnoj (0,57% + 31,15% u procesu restitucije), javnoj (4,22%) i drugim oblicima (< 0,01‰) svojine. Na zaštićenom području uspostavljaju se režimi zaštite II (drugog) i III (trećeg) stepena. Radi sprečavanja, odnosno ublažavanja spoljnih uticaja, izvan granica zaštićenog područja određena je zaštitna zona površine 2.550 ha.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15), PP „Donja Mostonga” svrstava se u II kategoriju – pokrajinskog/regionalnog, odnosno velikog značaja.

Prostor Donje Mostonge je sastavni deo regionalnog ekološkog koridora koji povezuje vodene i močvarne biotope Podunavlja, odnosno ekološki značajna područja na teritoriji Republike Srbije. U skladu sa Uredbom o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10), u bazi podataka Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode identifikovani su elementi ekološke mreže koji su obuhvatu PP „Donja Mostonga”. U novoformiranoj mreži evropski značajnih područja za ptice nalazi se i područje „Šume zapadne Bačke” pod kodom RS075 „Fogests of West Backa” u koje ulaze i područja unutar granica područja predloženog za zaštitu.

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode dostavio je 13. januara 2022. godine Studiju zaštite Predela izuzetnih odlika „Donja Mostonga” Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, kao nadležnom organu.

Danom postavljanja obaveštenja i izvoda iz Studije zaštite na internet stranici Ministarstva ispunjeni su uslovi za pokretanje postupka zaštite ovog prirodnog područja, shodno članu 42. stav 9. Zakona o zaštiti prirode.