Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za Proizvodno-poslovni kompleks „Healthcare Europe“

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za Proizvodno-poslovni kompleks „Healthcare Europe“

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18 i 95/2018-dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:  

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom Ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument Izveštaj o bezbednosti za Proizvodno-poslovni kompleks „Healthcare Europe“ za proizvodnju meke poliuretanske pene, dušeka i jastuka od memorijske pene u Rumi, operatera „Healthcare Europe“ doo Ruma. Uvid u dostavljeni Izveštaj o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 329, kao i u prostorijama Opštinske uprave Opštine Ruma, ul. Orlovićeva br. 5, kancelarija 24, svakog radnog dana od 11-13 časova, u trajanju od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Mišljenje i primedbe na razmatrani Izveštaj o bezbednosti mogu se dostaviti ministarstvu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Javna prezentacija i rasprava biće održana 22. aprila 2020. godine, u  Konferencijskoj sali Kulturnog Centra Ruma u Rumi, sa početkom u 11 časova.