Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks Skladište TNG, operatera „S.A.B. trade“ d.o.o. Niš.

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks Skladište TNG, operatera „S.A.B. trade“ d.o.o. Niš.

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/2018-dr.zakon i 95/18-dr.zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:

 

O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks Skladište TNG, operatera „S.A.B. trade“ d.o.o. Niš. 

Uvid u dostavljeni ažurirani Izveštaj o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 329, kao i u prostorijama Gradske uprave Grada Niša, ul. Nikole Pašića 24, Niš, kancelarija broj 128, potkrovlje, svakog radnog dana od 11 do 13 časova u trajanju od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Mišljenje i primedbe na razmatrani ažurirani Izveštaj o bezbednosti mogu se dostaviti ministarstvu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Dana 15.08.2022. godine sa početkom u 12 časova, u skladu sa instrukcijama Vlade Republike Srbije i Kriznog štaba za suzbijanje epidemije koronavirusa, biće održana prezentacija i javna rasprava u prostorijama Gradske uprave grada Niša,  ul. Nikole Pašića br. 24, Niš, sala br.29.