Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks Rafinerija nafte Beograd, operatera Rafinerija nafte a.d. Beograd

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks Rafinerija nafte Beograd, operatera Rafinerija nafte a.d. Beograd

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11-US, 14/16, 76/18, 95/18-dr. zakon i 95/18-dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks Rafinerija nafte Beograd, operatera Rafinerija nafte a.d. Beograd.

Uvid u dostavljeni Izveštaj o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 329, kao i u prostorijama Gradske uprave Grada Beograda-Sekretarijat za zaštitu životne sredine, ul. Karađorđeva br.71, svakog radnog dana od 11-13 časova, u trajanju od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Mišljenje i primedbe na razmatrani ažurirani Izveštaj o bezbednosti mogu se dostaviti ministarstvu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Dana 23.12.2021. godine, u skladu sa instrukcijama Vlade Republike Srbije i Kriznog štaba za suzbijanje epidemije koronavirusa, biće održana prezentacija i javna rasprava u prostorijama Gradske uprave grada Beograda, ul. Kraljice Marije 1, Mala sala na XX spratu, sa početkom u 12 časova.