Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks Fabrika Smederevo, operatera „Messer Tehnogas“ a.d. Beograd

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks Fabrika Smederevo, operatera „Messer Tehnogas“ a.d. Beograd

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018-dr. zakon i 95/2018-dr. zakon) Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:


O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom Ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažurirani Izveštaj o bezbednosti za kompleks Fabrika Smederevo, operatera „Messer Tehnogas“ a.d. Beograd.

Uvid u dostavljeni ažurirani Izveštaj o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 329, kao i u prostorijama Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1, Smederevo, kancelarija broj 35, II sprat, svakog radnog dana od 11-13 časova, u trajanju od  20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Mišljenje i primedbe na razmatrani Izveštaj o bezbednosti  mogu se dostaviti ministarstvu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Dana 26.01.2022. godine, u skladu sa instrukcijama Vlade Republike Srbije i Kriznog štaba za suzbijanje epidemije koronavirusa, biće održana prezentacija i javna rasprava u  prostorijama  Gradske uprave Smederevo u Skupštinskoj sali,  sa početkom u 11 časova.