Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažuriran Izveštaj o bezbednosti za kompleks Rafinerija nafte Pančevo, operatera NIS a.d Novi Sad

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažuriran Izveštaj o bezbednosti za kompleks Rafinerija nafte Pančevo, operatera NIS a.d Novi Sad

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018-dr. zakoni) Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:  

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažuriran Izveštaj o bezbednosti za kompleks Rafinerija nafte Pančevo, operatera NIS a.d Novi Sad. Uvid u dostavljeni Izveštaj o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 329, kao i u prostorijama Gradske uprave Grada Pančeva, Trg Kralja Petra I, br. 2-4, kancelarija 710, svakog radnog dana od 11-13 časova u trajanju od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Mišljenje i primedbe na razmatrani ažurirani Izveštaj o bezbednosti mogu se dostaviti ministarstvu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Javna prezentacija i rasprava biće održana 5. novembra 2019. godine, u Maloj sali Gradske uprave Grada Pančeva, Trg Kralja Petra I, br. 2-4, sa početkom u 11 časova.