Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažuriran Izveštaj o bezbednosti za kompleks „HIP Petrohemija“ Pančevo, operatera „HIP Petrohemija“ a.d. Pančevo

Zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažuriran Izveštaj o bezbednosti za kompleks „HIP Petrohemija“ Pančevo, operatera „HIP Petrohemija“ a.d. Pančevo

Na osnovu člana 60a, a u vezi sa članom 60v Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br.135/04, 36/09, 72/09-drugi zakon, 43/11- odluka US, 14/16, 76/18 i 95/2018-dr. zakon), Ministarstvo zaštite životne sredine, daje sledeće:

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da je ovom Ministarstvu dostavljen zahtev za izdavanje saglasnosti i dokument ažuriran Izveštaj o bezbednosti za kompleks „HIP Petrohemija“ Pančevo, operatera „HIP Petrohemija“ a.d. Pančevo.

Uvid u dostavljeni ažurirani Izveštaj o bezbednosti može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 329, kao i u prostorijama Gradske uprave Grada Pančeva, Trg Kralja Petra I, br. 2-4, kancelarija 710, svakog radnog dana od 11-13 časova u trajanju od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Mišljenje i primedbe na razmatrani ažurirani Izveštaj o bezbednosti mogu se dostaviti ministarstvu, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Dana 08.09.2020. godine sa početkom u 11 časova, u skladu sa instrukcijama Vlade Republike Srbije i Kriznog štaba za suzbijanje epidemije koronavirusa, biće održana javna prezentacija i rasprava u Velikoj sali Gradske uprave Grada Pančeva, Trg Kralja Petra I, br. 2-4.